top of page
  • Yazarın fotoğrafıExcellency Obliges. Sophia Academy

YÖK Yurtdışı Tıp Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğine Dair Açıklama

15 Mart 2024 tarihli ve 32490 sayı ile Resmî Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve 

Esaslar

Amaç, Kapsam, Dayanak

MADDE 1 – (1) Bu usul ve esasların amacı, 15 Mart 2024 tarihli ve 32490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerinin uygulanmasına ilişkin esasları belirlemektir.

(2) Bu usul ve esaslar, sıralama kuruluşlarına ilişkin düzenlemeler ile tıp, diş hekimliği, eczacılık alanlarından yapılacak başvurulara ilişkin özel düzenlemeleri kapsar.

(3) Bu usul ve esasların dayanağı, 05.12.2017 tarihli 30261 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren YurtdışıYükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğidir.

Doğrudan Denklik

MADDE 2 - (1) Türk yükseköğretim sisteminde eşdeğer bir karşılığının olması hâlinde, yükseköğrenime başlanılan yıl, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşlarınca yapılan dünya üniversite sıralamalarının en az üçünde ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer alan yurtdışı yükseköğretim kurumlarının tüm programlarından alınan diplomalara doğrudan denklik işlemi yapılır.

ÖRNEK: Charles Üniversitesi-Çekya YÖK tarafından belirtilen dört derecelendirme kuruluşlarının en az üçünde dünyada ilk 400 üniversite arasında. Bu üniversitenin tıp fakültelerine başvuru yapan, kabul alan ve mezun olan kişilerden denklik başvurusu aşamasında YKS’ye girmiş olma veya başarı sıralaması şartı aranmaz. Aynı zamanda, bu kişiler mezuniyet sonrası Türkiye Cumhuriyeti’nde doktorluk yapabilmek için YÖK’e denklik başvurusu yaptıklarında herhangi bir Seviye Tespit/Yeterlilik/ Sınavına tabi olmadan doğrudan denklik alır. 


İlk Dört Yüzlük Dilim Dışındaki Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık Programlarının Denkliği

MADDE 3 – (1) Tıp, diş hekimliği, eczacılık programlarından yapılan denklik başvurularında, adayın mezun olduğu yurtdışı yükseköğretim kurumu Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dünya üniversite sıralama kuruluşlarının en az ikisinde ilk 1000'de yer alıyorsa ilgili kişinin başvurusu, YKS şartı aranmaksızın denklik incelemesine tabi tutulur.

YÖK'ün kabul ettiği uluslararası derecelendirme kuruluşları:

■Times Higher Education (THE),

QS World University Rankings,

■Academic Ranking of World Universities (ARWU)

CWTS Leiden Ranking

ÖRNEK: Sophia Academy olarak çalıştığımız ve üstteki şartı sağlayan; bahsi geçen üniversitelere başvuru yapan, kabul alan ve mezun olan kişilerden denklik başvurusu aşamasında YKS’ye girmiş olma veya başarı sıralaması şartı aranmaz. Bu kişiler mezuniyet sonrası Türkiye Cumhuriyeti’nde doktorluk yapabilmek için YÖK’e denklik başvurusu yapabilirler. YÖK, yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde kişiye herhangi bir Seviye Tespit/Yeterlilik/ Sınavına tabi tutmadan denklik verebileceği gibi Seviye Tespit/Yeterlilik/ Sınavı sonucunda denklik de verebilir.

Zagreb Üniversitesi-Hırvatistan

Varşova Tıp Üniversitesi-Polonya

Szeged Üniversitesi-Macaristan

Atina Üniversitesi-Yunanistan

Palacky Üniversitesi-Çekya

Belgrad Üniversitesi-Sırbistan


MADDE 3 - (2) Orta öğretimini Türkiye’de tamamlayıp birinci fıkra dışındaki yurt dışı yükseköğretim kurumlarının tıp, diş hekimliği, eczacılık programlarından mezun olanlar, öğrenime başladıkları yıla ait YKS’de ilgili program için aranan sıralama şartını sağlamaları durumunda denklik başvurusunda bulunabilir.

YKS’ye Girmiş Olma veya Başarı Sıralaması Şartı Aranacak Durumlar

YORUM: Her ne kadar sesli dile getirilmese de kanaatimizce YÖK’ün hedefine ulaştığı maddedir aslında:) YÖK, belirtmiş olduğu dört derecelendirme kuruluşlarının en az ikisinde aynı anda ilk 1000 üniversite arasında üniversitesi olmayan Makedonya, Bulgaristan, Romanya, Azerbaycan, Gürcistan, Bosna Hersek gibi ülkelerde tıp, diş hekimliği, eczacılık programlarında eğitim planlayan ve mezuniyet sonrası denklik başvuru yapacak kişilerden başvuru esnasında YKS’ye girmiş olma ve başarı sıralaması şartı arayacaktır. Bu şartı sağlamayan başvurular ret edilecektir.

Bu ülkelerden biri olan Bulgaristan'da eğitim planlayanların bu maddeye yaklaşımı şu şekildedir (görüştüklerimizin ortak görüşlerini dile getiriyoruz, bizim düşüncemiz değildir).

1. Benim zaten mezuniyet sonrası Türkiye Cumhuriyeti'ne dönme planım yok. Diplomam Avrupa Birliğinde geçerlidir. Bu bana yeter.

2. Tıp eğitimi ki uzmanlığı da var uzun yıllar süren bir maratondur. Dokuz on seneye kadar bu şartlar/maddeler değişir ve biz de denklik hakkı doğar. O yüzden mesela Bulgaristanda YKS’ye girmeden tıp eğitimime başlayacağım.  


YKS Muafiyeti

MADDE 4 – (1) Bu Usul ve Esasların 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrası dışındaki tüm denklik başvurularında YKS’ye giriş veya başarı sıralaması şartı aranmaz.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu usul ve esaslar, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer ancak uygulama bakımından Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinin geçiş hükümleri tatbik edilir.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page